Regulaminy dla funkcjonowania strony internetowej freeartgallery.pl
Spółki pod firmą Free Art Gallery sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

 1. Regulamin dla zakupów w Galerii
 2. Regulamin dla zorganizowanej formy sprzedaży w systemie aukcyjnym
 1. Regulamin dla zakupów w Galerii

Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w Serwisie internetowym prowadzonym
pod adresem freeartgallery.pl w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną.
Regulamin jest dokumentem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.).

 • 1. [postanowienia ogólne]
 1. Właścicielem sklepu internetowego freeartgallery.pljest Spółka pod firmą Free Art Gallery sp. z o.o. 
  z siedzibą w Poznaniu, ul. Seweryna Mielżyńskiego 27/29, 61-701 Poznań, zarejestrowana przez
  Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000796566, posiadającej numer NIP: 7831804199,
  REGON: 383958960, zwana dalej Sprzedającym.
 2. Kontakt ze Sprzedającym można uzyskać: pod numerem telefonu: + 48 730 720 057lub korzystając
  z adresu poczty elektronicznej: kontakt@freeartgallery.pl.
 3. Do korzystania ze strony internetowej freeartgallery.pl, w tym do składania zamówień
  za pośrednictwem tej strony, niezbędne jest urządzenie wyposażone m.in. w przeglądarkę internetową z włączona obsługą javascript oraz plików cookies (technologia web storage).
 4. Właściciel sklepu zobowiązuje się do rzetelności w wykonywaniu swych ustawowych obowiązków.
 • 2. [definicje]
 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonuje Zamówienia w Serwisie Internetowym.
 2. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą z Serwisu internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Przedmiot transakcji – zwany zamiennie „Obiekt” lub “Dzieło Sztuki” – wymieniony i opisany w Serwisie internetowym, a którego dotyczy Umowa Sprzedaży.
 4. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Obiektów w rozumieniu ustawy Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedającym, a Klientem, z wykorzystaniem Serwisu internetowego Sprzedającego.
 5. Serwis Internetowy lub Sprzedający – serwis internetowy dostępny pod adresem freeartgallery.pl 
  za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
 6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Dzieł Sztuki, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 • 3. [przedmiot sprzedaży]
 1. Przedmiotami sprzedaży w prowadzonym przez Sprzedającego Serwisie internetowym są Dzieła Sztuki, w szczególności Obrazy, Grafiki, Rysunki, Rzeźby oraz Fotografie, pochodzące bezpośrednio od ich twórców lub od właścicieli niebędących twórcami.
 2. Obiekty oferowane przez Serwis internetowy mogą nosić ślady upływu czasu i indywidualne cechy. Sprzedający zobowiązuje się informować Nabywców o indywidualnych cechach obiektów
  oraz dostarczać je bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży
  lub zauważonych/powstałych podczas przygotowywania transportu (wówczas Sprzedający niezwłocznie komunikuje się z Klientem w celu podjęcia decyzji finalnego zakończenia transakcji lub jej anulowania – to prawo gwarantuje zapewnia sobie Sprzedający).
 3. Oferowane w Serwisie internetowym Obiekty zostały przyjęte do sprzedaży na podstawie umowy komisu lub zostały nabyte przez Sprzedającego, a wówczas stanowią jego własność.
 4. Sprzedażą nie są, w żadnym wypadku, objęte prawa autorskie, w szczególności prawo do powielania, lub komercyjnego wykorzystania obiektów lub ich wizerunków. Artyści zachowują pełnię praw autorskich do sprzedawanego Dzieła, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo autorskie i prawa pokrewne (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231).
 5. Warunkiem przyjęcia obiektów do Serwisu internetowego jest złożenie oświadczenia przez właścicieli obiektów, że Obiekty te są oryginalne, stanowią ich własność i nie naruszają niczyich praw autorskich.
 6. Serwis internetowy zastrzega możliwość usunięcia z serwisu Dzieł Sztuki, w odniesieniu do których zaistnieje uzasadnione podejrzenie, że oświadczenia złożone zgodnie z pkt. 5 powyżej nie są prawdziwe. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne obiektów i ich wady prawne.
 7. Prezentowane w Serwisie internetowym zdjęcia oferowanych do sprzedaży Obiektów mogą się,
  z uwagi na swój indywidualny charakter, nieznacznie różnić od oryginału, w szczególności w zakresie barw, czy widoczności faktur, co jest wynikiem różnorodności sprzętu elektronicznego dostępnego
  na rynku, z którego korzystają poszczególni użytkownicy.
 8. Właścicielem wszystkich fotografii umieszczonych w Serwisie internetowym jest Sprzedający,
  chyba że zaznaczono inaczej. Zabronione jest korzystanie z treści publikowanych w Serwisie
  bez wyrażonej zgody Sprzedającego w formie pisemnej.
 • 4. [zamówienia i zawarcie umowy sprzedaży]
 1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się
  z niniejszym Regulaminem oraz z informacjami o Ochronie danych osobowych – dostępnych
  w zakładce Ochrona danych oraz akceptacja ich postanowień w czasie realizacji Zamówienia. Kluczowe i wiążące są również informacje znajdujące się w Opisie pod Dziełem Sztuki, które mogą zawierać ważne ograniczenia w zakupie, np. zakupu określonych Dzieł Sztuki jedynie łącznie jako zbioru (mogą np. stanowić dyptyk lub tryptyk) lub też wprowadzać ograniczenie co do dostępności dzieła, umożliwiającego wysyłkę w terminie późniejszym niż przewiduje to standardowa procedura wysyłki, opisana poniżej w niniejszym Regulaminie.
 2. Przeglądanie oferty Serwisu, kierowanie pytań oraz dokonywanie transakcji nie wymaga od Klienta rejestracji w serwisie (zakupu można dokonać również przez profil gościa). Rejestracja w serwisie jest potrzebna, wówczas, gdy Klient zdecyduje korzystać z pełnej funkcjonalności Serwisu, m.in. aby Klient mógł skorzystać z opcji automatycznego wypełniania pól dotyczących danych osobowych i danych do wysyłki zapamiętanych przez system podczas rejestracji. Jeżeli Klient nie korzysta z serwisu dłużej niż 12 miesięcy, konto użytkownika zostaje usunięte.
 3. Wszystkie ceny podane w serwisie są cenami brutto podanymi w złotych polskich lub w innej walucie. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki, o której mowa poniżej.
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wycofania poszczególnych Dzieł Sztuki prezentowanych na stronie Galerii. Zmiana cen lub wycofanie Dzieła Sztuki nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji, poza sytuacjami nadzwyczajnymi (np. Dzieło wystawione w Galerii on-line znalazło w tym samym czasie nabywcę podczas zakupu w siedzibie Spółki czy podczas wystawy lub Dzieło Sztuki zostało uszkodzone podczas wystawy), a także tymi, o których mowa w niniejszym Regulaminie.
 5. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową freeartgallery.pl, a także pod adresem email: kontakt@freeartgallery.pl.
 6. Sprzedający dokłada wszelkiej staranności przy realizacji zamówień.
 7. Klient jest zobowiązany do podania prawdziwych danych przy dokonywaniu zamówień.
 8. Klient Serwisu internetowego może otworzyć konto kupującego, udostępniające mu dodatkowe funkcjonalności zarezerwowane wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników.
 9. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane serwisowi, a Klient
  ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
 10. Zamówienia można składać w systemie ciągłym, tj. 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu
  w okresie pełnego roku kalendarzowego, za wyjątkiem przerw technicznych lub awarii sieci Internet, skutkujących brakiem dostępu do serwisu.
 11. Klient jest odpowiedzialny za prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia i dane kontaktowe
  w tym dokładny adres, na który nabyte Obiekty mają być wysłane oraz numer telefonu i adres e-mail, a także inne dane wymagane formularzem. W wypadku gdy Klient zechce złożyć kolejne Zamówienie,
  a jego dane teleadresowe uległy zmianie, jest on zobligowany do dokonania ich aktualizacji.
 12. W sytuacji kiedy podane dane nie są prawidłowe i spowodują wystąpienie szkody po stronie Sprzedającego, Sprzedający ma prawo do obciążenia Klienta dodatkowymi kosztami.
 13. Do zamówienia dołączony jest dokument sprzedaży, zgodny z przepisami podatkowymi oraz certyfikat autentyczności. Dokumenty te mogą zostać załączone do wysyłanej przesyłki lub przesłane drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail.
 14. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody Klienta na umieszczenie jego danych osobowych w bazie danych serwisu w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. Dane osobowe będą chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) oraz Polityką prywatności – Ochrona danych.
 15. Po złożeniu przez Klienta zamówienia, otrzyma on odpowiedź Serwisu potwierdzającą otrzymanie zamówienia. Następnie w najbliższym możliwym terminie, ale nie dłużej niż w ciągu
  72 godzin (nie licząc dni wolnych od pracy – sobót, niedziel oraz świąt) od daty złożenia zamówienia,
  na wskazany przez Klienta adres email, Serwis dostarczy potwierdzenie przekazania zamówienia
  do realizacji.
 16. Sprzedawca zwraca uwagę, że Klient ma możliwość sprawdzenia stanu przesyłki, otwarcia jej
  i sprawdzenia jej kompletności w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, zaleca się sporządzenie protokołu szkody.
 17. Potwierdzenie przekazania Zamówienia do realizacji jest równoznaczne z zawarciem Umowy Sprzedaży.
 18. Serwis zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zamówienia w przypadku niemożności jego realizacji, nawet w przypadku wystąpienia okoliczności nie opisanych w niniejszym Regulaminie.
 19. W przypadku przedłużenia się terminu potwierdzenia realizacji zamówienia Serwis zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Klienta, który w takim przypadku ma prawo do odstąpienia od zamówienia.
 20. W przypadku odstąpienia od realizacji zamówienia przez którąkolwiek ze stron zgodnie z pkt. 18 lub 19 powyżej, a także w innych okolicznościach wskazanych w niniejszym Regulaminie, Serwis zwróci Klientowi wszelkie wniesione przez niego wpłaty.
 • 5. [płatność]
 1. Płatności za Obiekt – Dzieło Sztuki oraz tytułem kosztów transportu, jest dokonywana w trakcie składania zamówienia za pośrednictwem serwisu płatności dostępnego na stronie freeartgallery.pl, m.in. wybranych spośród PayU lub PayPal.
 2. Otrzymanie płatności jest warunkiem dostarczenia Obiektów przez Serwis.
 1. [dostawa]
 1. Zakupione przedmioty są wysyłane najpóźniej po zaksięgowaniu wpłaty, w ciągu 48 godzin po tym jak Serwis dostarczy potwierdzenie przekazania zamówienia do realizacji (nie licząc dni wolnych od pracy
  –  sobót, niedziel oraz świąt), za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej.
 2. Koszt dostawy pokrywa Klient. Serwis przewiduje opłatę stałą w wysokości 49,00 zł za Obiekt
  na terenie Polski (wiążące są stawki podane podczas procedury zakupu w Serwisie). W przypadku Obiektu, w szczególności Rzeźby lub innych Obiektów znacznych rozmiarów, Sprzedający zastrzega sobie prawo żądania dopłaty przez klienta kwoty w celu uzupełnienia realnych kosztów transportu.
  W przypadku, gdy Klient nie zaakceptuje podwyższonych i uzasadnionych ekonomicznie wyższych kosztów transportu, w konsekwencji czego odmówi dokonania dodatkowej płatności, wówczas Serwis zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zamówienia.
 3. W przypadku odstąpienia od realizacji zamówienia przez Sprzedającego zgodnie z pkt. 2 powyżej, Serwis zwróci Klientowi wszelkie wniesione przez niego wpłaty.
 4. Koszty wysyłki za granicę są ustalane indywidualnie po realizacji zakupu, przy uwzględnieniu cennika Poczty Polskiej. Po dokonaniu zakupu Sprzedający skontaktuje się w tym celu z Kupującym.
 5. W wyjątkowych przypadkach koszt przesyłki jest wyliczany indywidualnie, na życzenie Klienta.
 6. Czas dostawy zakupionego przedmiotu od momentu nadania wynosi średnio: a) w przypadku firmy kurierskiej krajowej / Poczty Polskiej – 48 godzin, b) w przypadku przesyłki zagranicznej w zależności od adresu dostawy.
 7. Serwis internetowy nie odpowiada za utratę obiektów lub szkody wyrządzone przez firmy kurierskie.
 8. Kupujący może także odebrać zakupiony Obiekt osobiście, po uprzednim uzgodnieniu miejsca
  oraz innych okoliczności odbioru ze Sprzedającym.
 9. Klientowi będącemu Konsumentem, na podstawie ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. z 2019 r. poz. 134 z późn. zm.) przysługuje prawo zwrotu zakupionego w serwisie Obiektu, bez podawania przyczyny, w przeciągu 14 dni od daty jego otrzymania, na warunkach podanych
  w tejże ustawie(dodatkowo prosimy o powiadomienie nas o chęci dokonania zwrotu przed upływem terminu na adres mailowy: kontakt@freeartgallery.pl lub telefonicznie pod nr tel. +48 730 720 507).
 10. Wzór formularza odstąpienia od umowy zawiera m.in.: datę, imię i nazwisko Konsumenta,
  adres Konsumenta, informację o odstąpieniu od umowy sprzedaży określonego Dzieła Sztuki, datę odbioru towaru (od firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej / punktu odbioru); prośbę o zwrot wpłaconych środków na określony rachunek bankowy, oświadczenie, że znane są Konsumentowi warunki zwrotu towaru opisane w Regulaminie dla zakupu w Galerii; podpis Konsumenta (jeżeli formularz jest przesłany w wersji papierowej).
 11. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy i wysłane dowolnym kanałem porozumiewania się na odległość, m.in.: wiadomością e-mail,
  na adres kontakt@freeartgallery.pl.
 12. Zwrot płatności w przypadku sytuacji opisanej w pkt. 9 powyżej, nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu przez serwis zwróconego Obiektu, pod warunkiem, że Konsument zwróci Obiekt w stanie niezmienionym od tego, w jakim ów Dzieło Sztuki zakupił. Konsument zobowiązuje się do prawidłowego zabezpieczenia zwracanej przesyłki. Na prośbę Konsumenta, Sprzedający udzieli wszelkich wskazówek co do właściwej formy zapakowania zwracanego Obiektu.
 13. Przy zwrotach krajowych, w przypadku zwrotu zakupionego Obiektu Serwis zwraca Konsumentowi koszt odesłania Obiektu do wysokości kosztów przesyłki podanych w ofercie. Aby dokonać zwrotu, należy złożyć stosowne oświadczenie woli, m.in. pisząc na adres e-mail: kontakt@freeartgallery.pl. 
 14. Prawo do zwrotu nie przysługuje w przypadku, gdy nabyty Obiekt został dostosowany
  lub przetworzony na życzenie Klienta, w szczególności oprawiony w ramę lub zdjęty z blejtram.
 • 7. [reklamacje]
 1. Sprzedający podkreśla, że przedmiotem jego oferty są Obiekty zindywidualizowane, często używane,
  z kolei płótno należy do rzeczy miękkich, łatwo ulegających zarysowaniom, mikrowgięciom. Pomimo,
  że Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby dokładnie opisać wszelkie usterki oferowanych przedmiotów, to znakomita ich większość nosi ślady upływu czasu, czego Klient jest świadomy
  i akceptuje ten fakt.
 2. Klient może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zakupionego Dzieła Sztuki pod adresem mailowym: kontakt@freeartgallery.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko, adres, adres e-mail Klienta, datę zakupu reklamowanego przedmiotu, przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Klienta oraz wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Serwis zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 4. Serwis rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci
  lub od czasu prawidłowego uzupełnienia jej treści na wniosek Sprzedającego.
 5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Klienta adres e-mail bądź na adres Poczty Polskiej.
 • 8. [ochrona danych osobowych]
 1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Serwisowi dobrowolnie w ramach Rejestracji i składania Zamówienia jest Sprzedający. Sprzedający podaje dane dobrowolnie i w każdej chwili ma prawo żądać ich usunięcia, ma prawo do bycia zapomnianym.
 2. Serwis przetwarza dane osobowe potrzebne do prawidłowej realizacji zamówienia, tj. m.in. imię
  i nazwisko Klienta, adres email, adres pocztowy i numer telefonu kontaktowego, a także inne dane o jakie Serwis poprosi podczas wypełniania formularzy, a Klient dobrowolnie je poda, mając na uwadze możliwość ich usunięcia w każdej chwili. Serwis kontaktuje się z Klientem telefonicznie oraz przy użyciu adresu email.
 3. Każdy Klient ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe i do ich poprawienia w udostępnionym profilu użytkownika lub kierując żądanie drogą telefoniczną bądź mailową do Sprzedającego, a także prawo do żądania usunięcia danych z bazy Klientów serwisu, po wcześniejszym zgłoszeniu m.in. w formie pisemnej lub elektronicznej.
 4. Dane osobowe Klientów są traktowane jako poufne, są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych i nie są udostępnianie osobom trzecim, poza pracownikami Spółki w celu dokonania prawidłowych operacji transakcji prowadzących do realizacji żądania Klienta, tj. m.in. zakupu określonych Dzieł Sztuki i uzyskiwania bieżących informacji. Mogą być przekazane przedsiębiorcom pośredniczącym w zamawianiu usług kurierskich, operatorom pocztowym i firmom kurierskim wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
 5. W szczególnych sytuacjach przewidzianych polskim prawem dane osobowe mogą być udostępniane instytucjom i organom państwowym.
 6. Klienci, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie Newsletter’a mają możliwość usunięcia swojego adresu e-mail z listy wysyłkowej poprzez kliknięcie w formułę wypisu zamieszczoną w dolnej części Newsletter’a i w zakładce ustawienia na profilu użytkownika.
 7. Szczegółowe informacje w zakresie przetwarzania, przechowywania i wykorzystywania danych osobowych oraz ochrony prywatności, zostały opublikowane w zakładce Ochrona danych.
 • 9. [postanowienia końcowe]
 1. W sprawach nieregulowanych przez niniejszy Regulamin stosuje się przepisy zawarte w Kodeksie Cywilnym.
 2. Serwis zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.
 3. Serwis respektuje wolność wypowiedzi artystycznej gwarantowanej przez art. 73 Konstytucji Rzeczpospolitej i nie ponosi odpowiedzialności za treści wyrażane przez treść i formę eksponowanych Obiektów, w szczególności zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego.
 4. Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres e-mail: kontakt@freeartgallery.pl.
 5. Sprzedający i Klient zawsze dążą do polubownego załatwienia sprawy.

Regulamin obowiązuje od dnia 2 września 2019 roku.

____________________________________________________________________________

 

 

 1. Regulamin dla zorganizowanej formy sprzedaży w systemie aukcyjnym

 

 • 1. [postanowienia ogólne]
 1. Organizatorem Aukcji jest Spółka pod firmą Free Art Gallery sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,
  Seweryna Mielżyńskiego 27/29, 61-701 Poznań, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
  KRS 0000796566, posiadającej numer NIP: 7831804199, REGON: 383958960, zwana dalej
  „Sprzedającym”.
 2. Aukcja jest prowadzona na podstawie prawa polskiego.

 

 • 2. [przedmioty dostępne na aukcji]
 1. Przedmiotem aukcji są Dzieła Sztuki (z wybranych Kategorii: Fotografia, Grafika, Malarstwo, Rysunek, Rzeźba) zgłoszone do sprzedaży przez ich właścicieli. Zgodnie z oświadczeniami osób zgłaszających, zgłoszone Dzieła Sztuki stanowią ich własność, są wolne od wad prawnych, a w szczególności
  nie są przedmiotem zastawu ani przedmiotem egzekucji komorniczej oraz nie są obciążone innymi ograniczonymi prawami osób trzecich czy Urzędu Skarbowego, jak również, że przedmioty te nie pochodzą z przestępstwa, są wolne od zajęcia i zastawu oraz innych ograniczonych praw rzeczowych oraz nie są przedmiotem jakichkolwiek roszczeń osób trzecich. W przypadku dzieł sztuki stanowiących współwłasność zgłoszenie do sprzedaży powinno być dokonane za pisemną zgodą wszystkich współwłaścicieli.
 2. Sprzedający ma prawo odmówić przyjęcia Dzieła Sztuki do sprzedaży bez podawania przyczyn, w szczególności, przyjęcia do sprzedaży Dzieł Sztuki, dla których posiada informacje
  o obciążeniu tych dzieł sztuki wyżej wskazanymi wadami prawnymi.

 

 • 3. [terminy Aukcji i niezbędne informacje]
 1. Terminy Aukcji są ogłaszane na stronie internetowej pl. Sprzedający ma prawo odwołać ogłoszoną aukcję bez podawania przyczyn, o czym poinformuje w formie ogłoszenia zamieszczonego na stronie freeartgallery.pl.
 2. Miejscem odbywania się aukcji jest Poznań, ulica Seweryna Mielżyńskiego 27/29, 61-701 Poznań
  lub inne miejsce wskazane na stronie pl.
 3. Dzieła Sztuki będące przedmiotem Aukcji wraz z opisem i ceną wywoławczą są umieszczane w zakładce Aukcje dostępnej na stronie pl. Sprzedający dopuszcza możliwość wydawania katalogu
  w formie papierowej lub elektronicznej.
 4. Sprzedający gwarantuje zgodność cech Obiektów opisanych w zakładce Aukcje dostępnej
  na stronie pl. ze stanem faktycznym, jednocześnie zastrzegając możliwość ogłoszenia ewentualnych uzupełnień lub poprawek do treści umieszczonych w tejże. Oświadczenia
  i poprawki ogłoszone w czasie sprzedaży uzupełniają wyżej wskazaną zakładkę Aukcje. Sprzedający
  ma prawo wycofać Dzieło Sztuki z aukcji do momentu rozpoczęcia licytacji
  bez podawania przyczyn.
 • 4. [udział w Aukcji]
 1. Do udziału w licytacji upoważnione są wszystkie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność
  do czynności prawnych, w tym również organy reprezentujące osoby prawne, a także osoby przez nie upoważnione, oraz wspólnicy spółek osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505 z późn. zm.).
 2.  
 • 5. [udział osobisty w Aukcji, zlecenia i limit cen]
 1. Warunkiem otrzymania numeru licytacyjnego jest wypełnienie karty z danymi osobowymi
  i kontaktowymi bezpośrednio przed Aukcją lub ewentualnie nadesłanie tych danych e-mailem
  na adres: kontakt@freeartgallery.plnajpóźniej na 30 minut przez rozpoczęciem aukcji. Szczegóły są opisane w zakładce Jak licytować na stronie pl.
 2. Osoba zainteresowana udziałem w Aukcji, a nie mogąca w niej uczestniczyć osobiście może złożyć Sprzedającemu zlecenie kupna wskazanych przez nią Dzieł Sztuki z podaniem limitu cenowego. Limit cenowy jest informacją ściśle poufną. W imieniu tej osoby w Aukcji weźmie udział upoważniony przez Sprzedającego przedstawiciel. Informacja o zamiarze uczestnictwa w Aukcji takiej osoby powinna zostać przekazana za pomocą formularza dostępnego na stronie plpod każdym z Dzieł Sztuki w zakładce Aukcje i zawierać dane osoby z zaznaczeniem limitu cenowego – kwota maksymalna (bez opłaty aukcyjnej). Zlecenie powinno być przekazane Sprzedającemu najpóźniej 90 minut przed Aukcją.
 3. Sprzedający potwierdza przyjęcie zlecenia. Brak potwierdzenia oznacza brak możliwości udziału
  w licytacji na podstawie wysłanego zlecenia licytacji.
 4. Sprzedający zobowiązuje się dochować należytej staranności w realizacji zleceń, jednak nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie takich ofert, chyba że wina za brak realizacji zlecenia leży wyłącznie po jego stronie. Organizator dokłada starań, by zakupić dzieło sztuki w możliwe najniższej cenie.

 

 • 6. [udział telefoniczny]
 1. Istnieje możliwość telefonicznego udziału w licytacji poszczególnych obiektów pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia tego faktu Sprzedającemu, jednak nie później niż 90 minut przed terminem rozpoczęcia licytacji. Informacja o zamiarze uczestnictwa w Aukcji takiej osoby powinna zostać przekazana za pomocą formularza dostępnego na stronie plpod każdym z Dzieł Sztuki
  w zakładce Aukcje i zawierać dane osoby z zaznaczeniem limitu cenowego – kwota maksymalna (bez opłaty aukcyjnej). Zlecenie powinno być przekazane Sprzedającemu najpóźniej 90 minut przed Aukcją.
 2. W imieniu tych osób w licytacji weźmie udział upoważniony przedstawiciel Sprzedający, będąc z nimi
  w kontakcie telefonicznym w czasie trwania Aukcji. Sprzedający nie ponosi jednak odpowiedzialności za brak możliwości wzięcia udziału w licytacji telefonicznej w przypadku problemów z uzyskaniem połączenia z podanym przez uczestnika numerem telefonu oraz zastrzega prawo do nagrywania
  i archiwizowania rozmów telefonicznych, o których mowa powyżej.

 

 • 7. [przebieg Aukcji i czynności po aukcyjne]
 1. Aukcja prowadzona jest przez upoważnioną osobę wyznaczoną przez Galerię Sztuki Free Art Gallery – “Aukcjonera”, który wyczytuje obiekty i kolejne postąpienia, wskazuje licytujących, ogłasza zakończenie licytacji oraz wskazuje zwycięzcę. Wielkość postąpień jest ustalana i ogłaszana
  przez Aukcjonera przed rozpoczęciem licytacji. Sprzedający ma prawo ustalać dla wybranych Dzieł Sztuki ceny warunkowe, tj. ceny minimalne poniżej których nabycie dzieła sztuki jest możliwe tylko
  po uzyskaniu zgody właściciela Dzieła Sztuki na zaproponowaną cenę. Ceny zgłaszane
  w trakcie licytacji są cenami brutto (tj. zawierają podatek VAT w przypadku, gdy zgodnie
  ze zgłoszeniem Sprzedający jest zobowiązany do jego opłacenia).
 2. Aukcja odbywa się w języku polskim.
 3. Zakończenie licytacji obiektu następuje w momencie przybicia – uderzenia młotkiem przez Aukcjonera. Jest to równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży między Sprzedającym, a licytującym, który zaoferował najwyższą kwotę. W razie zaistnienia sporu w trakcie licytacji Aukcjoner samodzielnie rozstrzyga spór albo ponownie przeprowadza licytację danego obiektu.
 4. Jeżeli jakikolwiek spór co do wyniku licytacji powstanie po Aukcji, wynik sprzedaży w ramach Aukcji uznaje się za ostateczny.
 5. Zakończenie licytacji na poziomie ceny wywoławczej lub powyżej tej ceny oznacza, iż umowa sprzedaży została zawarta, a nabywca jest zobowiązany do zapłaty ceny nabycia przedmiotu licytacji
  za obiekt, w ustalonym w niniejszym Regulaminie terminie.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do utrwalania przebiegu Aukcji za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i/lub dźwięk. Wzięcie udziału w Aukcji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku osoby przez Sprzedającego, dla celów rejestracji wyników oraz promocji działalności Sprzedającego oraz Aukcji, na wszelkich polach eksploatacji, w tym poprzez udostępnianie zdjęć, materiałów wideo w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu
  i czasie przez siebie wybranym (Internet).
 7. Do wylicytowanej ceny danego Dzieła Sztuki doliczana jest opłata organizacyjna w wysokości 19%
  od kwoty nabycia przedmiotu licytacji tej ceny. Kwota opłaty organizacyjnej oraz kwota wylicytowanej ceny stanowią cenę nabycia Obiektu licytacji. Cena nabycia stanowi cenę brutto.
 8. Nabywca zobowiązany jest zapłacić za wylicytowany obiekt w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od daty zakończenia licytacji, między innymi w miejscu licytacji. Akceptowanymi formami płatności
  są płatność gotówką lub przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedającego o numerze
  84 1140 2004 0000 3302 7907 7986 (mBank).
 9. Prawo własności do Dzieła Sztuki przechodzi na nabywcę w momencie opłacenia jego wylicytowanej ceny i opłaty aukcyjnej. W przypadku zwłoki z dokonaniem zapłaty ceny Dzieła Sztuki lub opłaty aukcyjnej Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy zawartej z nabywcą po bezskutecznym upływie terminu dodatkowego wyznaczonego na zapłatę.
 10. Wydanie przedmiotów licytacji następuje pod warunkiem uiszczenia ceny nabycia w terminie do 7 dni kalendarzowych od wpłaty ceny nabycia i przekazania danych adresowych zwycięzcy Aukcji. Dostawa dzieł sztuki w obrębie Poznania następuje na koszt Sprzedającego, z uwzględnieniem pkt. 13 poniżej. Dostawa poza Poznań następuje na koszt Nabywcy i w jego imieniu (na jego ryzyko).
 11. Możliwy jest również odbiór przedmiotu w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej Sprzedającego tj. w Poznaniu, przy ulicy Seweryna Mielżyńskiego 27/29.
 12. Po upływie 45 dni od daty Aukcji na kupującego przechodzi ryzyko utraty i uszkodzenia nieodebranego Obiektu, a także ciężary związane z takim Obiektem, w tym koszty jego ubezpieczenia.
 13. Sprzedający nie odpowiada za uszkodzenia Dzieł Sztuki powstałe w trakcie transportu dokonywanego przez podmioty trzecie (w szczególności firmy kurierskie lub Pocztę Polską).
 14. Wszystkie Dzieła Sztuki – nabyte lub nie nabyte podczas Aukcji będą widoczne w Aukcjach archiwalnych na stronie Sprzedającego tj. pl.

 

 • 8. [odpowiedzialność Galerii Sztuki Free Art Gallery]
 1. Sprzedający odpowiada względem kupującego za szkody z tytułu straty lub uszkodzenia Dzieła Sztuki, jednak jedynie do wysokości ceny nabycia obiektu.
 2. Prawo własności egzemplarza Zdjęcia przechodzi na kupującego w momencie dokonania pełnej wpłaty kwoty nabycia przedmiotu licytacji na rachunek bankowy Galerii Sztuki Free Art Gallery. Sprzedający nie przekazuje wraz z obiektem majątkowego prawa autorskiego ani prawa do reprodukowania Obiektu.
 3. Sprzedający daje bezpośredniemu nabywcy Obiektu gwarancję autentyczności oferowanych Obiektów, jednak gdyby opis obiektu okazał się niezgodny ze stanem faktycznym, nabywca ma prawo w ciągu 14 dni od daty Aukcji zwrócić zakupiony Obiekt (w stanie w jakim zakupił Obiekt), a Organizator zwróci wpłaconą kwotę. Zakwestionowanie autentyczności Dzieła Sztuki musi być przez Nabywcę poparte wiarygodnymi ekspertyzami. Przez autentyczność Dzieła Sztuki rozumie się właściwe podanie autorstwa obiektu.
 4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów, oraz zastrzega sobie prawo do wycofania obiektu z licytacji bez podawania przyczyny.
 5. Sprzedający nie bierze odpowiedzialności wobec nabywcy Dzieła Sztuki za szkody przewyższające kwotę jego nabycia – niezależnie czy taka szkoda jest charakteryzowana jako bezpośrednia, pośrednia, szczególna, przypadkowa czy następcza. Żaden przepis w niniejszym Regulaminie nie wyklucza lub nie ogranicza odpowiedzialności Organizatora wobec Nabywcy, wynikającej z jakiegokolwiek świadomego wprowadzenia w błąd, lub z winy umyślnej.
 6. Kwestie, które nie znalazły swego rozwinięcia w niniejszym Regulaminie, mogą na zasadzie komplementarności w uzasadnionych przypadkach, być rozwinięte na podstawie zapisów Regulaminu
  dla zakupów w Galerii pl.

 

 • 9.[przetwarzanie danych osobowych]
 1. Spółka pod firmą Free Art Gallery sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Seweryna Mielżyńskiego 27/29,
  61-701 Poznań, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
  VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000796566, posiadającej numer NIP: 7831804199, REGON: 383958960, przetwarza dane osobowe w związku z organizacją Aukcji – jest Administratorem danych osobowych Uczestników.
 2. Sprzedający przetwarza następujące dane osobowe Uczestników Aukcji: imię, nazwisko, telefon kontaktowy, adres poczty elektronicznej lub (w wypadku Uczestnika niebędącego osobą fizyczną): imię i nazwisko osoby uprawnionej do działania w imieniu Uczestnika, jej numer telefonu i adres poczty elektronicznej.
 3. Dane osobowe Uczestników Aukcji będą przetwarzane wyłącznie w celu przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia Aukcji, chyba że Uczestnik wyrazi zgodę na przetwarzanie danych
  w innych celach. W takim przypadku mają w szczególności zastosowanie postanowienia Polityki prywatności – Ochrona danych Sprzedającego.
 4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody Uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; co nie wpłynie na zgodność
  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest warunkiem udziału w Aukcji i jest niezbędne
  do zawarcia umowy sprzedaży.
 6. Uczestnik ma prawo do żądania od Galerii Sztuki Free Art Gallery dostępu do danych osobowych dotyczących siebie, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; oraz posiada prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach wskazanych w obowiązujących przepisach dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności RODO.
 7. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w trybie i na podstawie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności RODO.
 8. Dane osobowe Uczestników Aukcji nie będą przekazywane żadnym odbiorcom, z wyłączeniem firm kurierskich oraz odbiorców będących państwowymi organami uprawnionymi na podstawie odpowiednich przepisów do żądania od Sprzedającego wydania danych osobowych Uczestników.
 9. Sprzedający zastrzega możliwość wglądu w dokumenty tożsamości Uczestników w celu weryfikacji poprawności przekazanych danych oraz w celu weryfikacji tożsamości osoby dokonującej odbioru wylicytowanego przedmiotu.
 10. Postanowienie ustępu poprzedzającego stosuje się odpowiednio do osoby upoważnionej
  do reprezentowania Uczestnika niebędącego osobą fizyczną.
 11. Sprzedający będzie przetwarzała dane osobowe Uczestników Aukcji wyłącznie w niezbędnym zakresie, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym
  z RODO. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie przez osoby upoważnione przez Sprzedający, w sposób zapewniający ich integralność i bezpieczeństwo.
 12. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, mogą się Państwo skontaktować dzwoniąc pod numer telefoniczny +48 730 720 057 lub poprzez korespondencję elektroniczną
  pod adresem kontakt@freeartgallery.pl.

Regulamin obowiązuje od dnia 2 września 2019 roku.